Friday, February 11, 2011

Samb: ke-4 Dajjal Di Negeri- Negeri Bertetangga

Di antara mereka ada yang dikeluarkan kedua kakinya dari ikatan oleh syaitan, serta tidak dapat ditembus senjata dan menjadikan batu pualam bertasbih setelah disentuh dengan kedua tangannya, seperti al-Harith ad-Dimasyqi keluar menuju Syam pada masa ‘Abdul Malik bin Marwan. Melalui bayangan, ia memperlihatkan kepada orang-orang adanya laki-laki dan penunggang di udara. Ia mengatakan:

“Itu adalah malaikat, dan mereka itu menjadi jin.” Ketika kaum Muslim menangkap untuk membunuhnya, seseorang menusuknya dengan tombak tetapi tombak itu tidak menembusnya. Maka ‘Abdul Malik berkata kepada yang akan menusuknya:

‘Engkau belum menyebut nama Allah. ‘Lalu iapun menyebut nama Allah, kemudian menusuknya, dan orang itupun terbunuh.”

Permainan syaitan dan anak cucunya dengan anak cucu manusia zaman dahulu tidak dapat dikalahkan kecuali dengan pertolongan Allah s.w.t. Maha Benar Allah s.w.t., yang berfirman: “Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahgian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? (Yasin:60-62)

Tidak boleh seorangpun mengira bahawa kaum itu tidak mendapat peringatan dari Allah. Tentu, telah datang kepada mereka pemberi peringatan dan penjelasan kepada mereka. Maha Benar Allah Yang Maha Agung: dan tidak ada sesuatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan (Fatir:24). Dan tidaklah Kami menyeksa sehingga Kami megutus seorang rasul (Al-Isra’:15).

Al-Bujmuliyyah tersebar di negara-negara Balkan. Namanya diambil dari bahasa Slavia yang bermakna “kekasih Allah” atau dari nama seorang pendakwah terkenal di antara para pendakwahnya yang telah mengubahnya dari ibadah terang-terangan menjadi ibadah tersembunyi (bogomil). Sementara al-Albiyyah tersebar menjadi markasnya yang terkenal di bahagian barat dan selatan benua itu.

Puak-puak itu tidak sama dalam syi’ar dan akidahnya, sebahgian telah dikemukakan, tetapi, sama dalam satu akidah gabungan, iaitu akidah agama-agama Al-Manawiyyah yang tercampur ajaran penyembahan berhala dan nukila-nukilan dari akidah Kristian. Seluruh peribadatannya tidak lepas dari pembolehan beberapa hal yang diharamkan dan pengharaman beberapa hal yang halal, yang tentu bertentangan dengan agama-agama samawi, walaupun tidak ada kesepakatan di antara mereka dalam hal haram dan halal. Di antara puak tersebut ada yang mengharamkan pernikahan, sebab hal itu dapat meneruskan keturunan di alam kejahatan dan kerusakan. Tetapi puak itu tidak mengharamkan kefasikan dan penyimpangan. Bahkan , kadang-kadang kedua sifat itu dimasukkan ke dalam peribadatan wajib kerana keduanya diredhai syaitan. Ada yang mengharamkan daging, telur, keju serta setiap yang lahir dari jantan dan betina. Tetapi puak ini mengahalakan ikan, kerana menurut keyakinan mereka, ikan tidak dilahirkan dari perkahwinan jantan dan betina. Ada puak yang menyakini bahawa Adam a.s. mentalak Hawa dan menikahi ratu Babilonia yang bernama Lailait atau Laila. Sementara Hawa dinikahi oleh jin yang durjana, sehingga lahirlah jenis manusia campuran dari keturunan Adam dan perempuan durhaka dengan keturunana para dewa berhala. Ada puak yang menyucikan al-Masih tetapi mengengkari Salib. Memang, mereka tidak mengingkari penyaliban al-Masih kerana pendustaan. Mereka hanya mengatakan, “Tidak ada seorang manusia pun yang menyembah tiang gantungan yang telah mencekik bapanya.”

Bersambong…

No comments:

Post a Comment