Monday, February 7, 2011

Samb: ke11 Pertemuan Kedua Dengan Seorang Agung (Nabi) dalam Hidup Dajjal.

Di dalam ‘Hayatal al-Hayawan’, ad-Damiri menyebutkan perkataan ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash bahawa binatang yang akan keluar dan berbicara kepada manusia adalah al-Jassasah yang disebutan di dalam kisah Tamim ad-Dari dan bahawa binatang itu berada di laut Qalzum. Itulah pendapat yang menurut penulis, adalah ijtihad Abdullah yang tidak pada tempatnya, kerana sifat yang diberikan Muhammad s.a.w. adalah binatang yang akan berbicara kepada manusia sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an tidak sesuai dengan sifat al-Jassasah di stas. Biasanya, jika memang pendapat itu benar dari Ibnu ‘Amr, maka penulis yakin bahawa ia belum pernah mendengar hadis-hadis Rasulullah s.a.w. mengenai sifat-sifat binatang terakhir itu. Jika tidak, maka pendapat itu bukan murni dari sahabat agung itu, melainkan itulah yang dipilih.

Alam kitab tafsir ‘Fat al-Qadir’ karya asy Syaukani, disebut bahawa binatang itu adalah ular yang ada di telaga Ka’bah yang bertugas menjaga pusakanya. Menurut yang lainnya; ia bertugas menjaga dindingnya. Kemudian. Ia disambar oleh burung helang ketika orang Quraisy akan membangun kembali Baital-Haram. Itulah tanda keredhaan Allah pada pembangunan itu. Ketika burung itu menyambarnya, ia melemparkannya dengan paruhnya. Pendapat ini tidak benar.

Dalam kitab tafsir Imam al-Qurtubi disebutkn bahawa binatang itu adalah sapian unta Nabi Saleh. Pendapatnya itu dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud at-Tayalisi dalam Musnadnya dari Hudzalifah bin Usaid al-Ghifari. Ia berkata: “Rsulullah s.a.w. menyebut binatang itu.” Ia menyebutkan hadis itu:

“Binatang ini tidak digembalakan dan bersuara di antara ‘ar-runk dan ‘al-maqam’.”

Hadis itu diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dalam ‘al-Mustadrak’. Ia berkata:

“Sanad hadis ini sahih. Inilah hadis yang paling jelas dalam menyebutkan binatang bumi itu. Tetapi kebanyakan ulama hadis melemahkannya, kerana hadis ini diriwayatkan melalui pelbagai jalur periwayatan. Di antaranya ada yang menggunakan kata ‘taz’aq’ (berteriak) sebagai ganti dari ‘targhu (bersuara), ada juga yang menggunakan kata tadnu (mendekat) dan tarbu (tumbuh bertambah besar). Padahal kata ‘az-za’iq’ digunakan untuk selain unta, sedang akan kata ar-righa’ digunakan hanya untuk unta.”

Binatang itu pergi ke hutan belantara. Dan Dajjal yang sesat itu menaiki perahunya ke negeri-negeri baru yang ia pernah dengar dan pernah dicapai dinasti Fir’aun sebelum Nabi Musa. Mereka membicarakannya bahawa negeri-negeri itu berwarna emas. Di sana mereka mengukir gambar-gambar pada batu yang menunjukkan bahawa mereka telah sampai ke negeri ini. Mereka pun membicarakan kaum-kaum yang menyembah syaitan. Di sana syaitan memiliki lautan dan daratan.

Ingatannya menyimpan seluruh perkataan ini sekali lagi nafsunya menggodanya bahawa ia layak menjadi tuhan bagi kaum-kaum yang menyembah sesuatu yang tidak mereka lihat itu. Kemudian waktu berlalu. Akalnya berfikir dan membayangkan. Orang itu masih mempunyai kekuatan dan kehebatan seakan-akan ia dilahirkan hari ini, bukan tiga ribu tahun yang lalu.

Sebelum pergi mengembara ke negeri-negeri baru itu. Dajjal berpendapat bahawa sebaiknya ia melihat terlebih dahulu negeri Arab. Ia ingin mengenal lebih dahulu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. Lalu ia pergi ke Yaman, Syam dan Iraq.

Selanjutnya, ia menuju Afrika Selatan kemudian ke Maroko. Ia menyimpan pelbagai ilmu dan pengetahuan. Ia berfikir untuk pergi ke negeri barat (Maroko) dan dunia baru. Ia tinggal di salah sebuah negeri itu dan selanjutnya pergi ke mana saja yang diinginkannya. Tujuannya adalah negara-negara di benua Amerika. Ada apa di sana? Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah satu hal sahaja. Persoalannya jelas dan susul-menyusul. Pandangannya disusul dengan pandangan lain.


Bersambong….

No comments:

Post a Comment